spt

suïcide preventie training

Als zelfstandige geef ik suïcide preventie trainingen voor 113 Zelfmoord preventie en GGZ ingeest.

Er zijn drie trainingen waarbij het omgaan met suïcidale mensen centraal staat. 

1: de PITSTOP (Professionals in Training tot Stop Suicide) die speciaal ontwikkeld is voor hulpverleners. De training duurt een dag. De opbouw van de training bestaat uit een onderdeel theorie en actuele cijfers over suïcide en daarna een aantal blokken van oefening. De oefeningen worden gedaan in tweetallen. Het begint bij contact maken over het onderwerp, de aanleiding voor het gesprek en daarna het onderzoeken van eerdere ervaringen, aanleidingen en pogingen aan de hand van het CASE model. Na het volgen van de training zijn hulpverleners geïnformeerd over de richtlijn, zijn de vaardigheden uitgebreid en is er meer kennis over het onderwerp. Met als doel dat patiënten, zich beter begrepen voelen, minder suïcidaal gedrag onder patiënten, vaker en beter contact met naasten en het onderwerp als geheel als minder zwaar wordt ervaren. 

2: de GATEKEEPER (suïcide preventie training voor toeleiders naar zorg) is een training die speciaal is opgezet voor niet hulpverleners. Het kan bijvoorbeeld gaan om medewerkers van het UWV of maatschappelijke opvang, docenten of politie. Ook in deze training wordt geoefend met het bespreekbaar maken van suïcidaliteit en worden feiten en achtergronden gepresenteerd. Deze training is echter slechts een dagdeel.

3: De CVT (Contact Vaardigheden Training) is bestemd voor hulpverleners en bestaat uit drie dagdelen. Het derde dagdeel vindt plaats ongeveer 6 weken na de voldaagse training. Naast wat theorie bestaat het praktijk gedeelte uit het oefenen met een acteur. De pyramide van verschillende fasen in het bespreekbaar maken van het onderwerp die hierbij leidraad is bestaat uit de onderdelen: contact maken, valideren, exploreren en beïnvloeden.

https://www.113.nl/

https://www.ggzingeest.nl/onderzoek/meedoen-onderzoek/overig-onderzoek-ggzingeest/suicidepreventie/